Hvem gør hvad?

Grønjordskollegiet er en selvejende institution opført og drevet med offentlig støtte. Note 1.

Bestyrelsen.

Grønjordskollegiets bestyrelse består af 6 medlemmer, der alle er godkendt af Københavns kommune. 2 medlemmer kommer fra uddannelsesinstitutionerne i København. 2 er medlemmer af Borgerrepræsentationen i Københavns kommune. De sidste to medlemmer vælges på et beboermøde blandt de menige medlemmer af Beboerrådet. Det har på kollegiet været almindeligt, at det er en beboer, der er formand for bestyrelsen. Dette er for at sikre beboerne den størst mulige indflydelse på kollegiet. I tilfælde af stemmelighed tæller bestyrelsesformandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Grønjordskollegiet og det er i sidste ende ende bestyrelsen, der kan træffe afgørelsen i næsten alle sager vedrørende kollegiet.

Der er på Grønjordskollegiet tradition for at beboerne i bestyrelsen får gennemført deres ønsker, hvis det er inden for rimelighedens grænser.

Bestyrelsens medlemmer er ulønnede, men Grønjordskollegiet afholder rimelige udgifter i forbindelse med bestyrelsens arbejde. (Der er tradition nfor at bestyrelsen modtager en middag i forbindelse med bestyrelsesmøder, samt at eventuelle udgifter til drikke varer på H-18 efter et bestyrelsesmøde.)

Administrationen.

 Til at varetage den daglige drift af Grønjordskollegiet har man ansat en række medarbejdere. Disse er ansat af bestyrelsen og IKKE af Beboerrådet. Inspektøren er den daglige leder på Grønjordskollegiet og direkte overordnet for de øvrige ansatte på kollegiet. Inspektøren er ansat af bestyrelsen og alene ansvarlig overfor bestyrelsen. Skulle der være klager over den daglige drift af kollegiet, skal disse stiles til bestyrelsen for Grønjordskollegiet. Note 2.

Net- og systemadministratorne er ansat af kollegiet og kan ikke indføre vedtægter der kan håndhæves overfor beboerne uden disse er vedtaget på et beboermåde. Dette er begrundet i at sådanne regler for netværks drift, må sidestilles med (eller anses for værende en del af) husordenen.

Beboerrådet.

Beboerrådets medlemmer vælges blandt Grønjordskollegiets beboere. Beboerrådet består fortiden af en formand, samt 4 menige medlemmer. Note 3.
Beboerrådet skal overvåge ejendommens vedligeholdelsestilstand og pasning, samt påse at der er god orden på kollegiet. Note 4. Dette betyder ganske simpelt, at det er Beboerrådet, der er nærmest til at fortælle administrationen, hvis der er noget, der trænger til at blive vedligeholdt. Beboerrådet kan IKKE tvinge administrationen til at udføre de nødvendige arbejder, det kan alene bestyrelsen. At Beboerrådet påser overholdelse af god rod og orden på kollegiet betyder, at klager over overtrædelser af husordnen på Grønjordskollgiet skal sendes til Beboerrådet, der vil afgøre den i overensstemmelse med husordenen. Det er også til Beboerrådet der laver ændringerne til husordnen. Dog skal disse godkendes på et beboermøde.

Beboerrådet har en række andre tekniske rettigheder i forbindelse med vedligeholdelsen af kollegiet samt fordeling af el, vand og varmeregningerne på kollegiet, men disse vil vi ikke komme nærmere ind på her. Note 5.
Beboerrådet skal have kollegiets driftbudget forelagt til gennemsyn, men ikke godkendelse. Beboerrådet kan efter driftbudget er forelagt for beboermådet og inden det fremsendes til kommunen beslutte hvilken rækkefølge eventuelle vedligeholdelses eller fornyelses opgaver skal udføre i. (Dog kan kommunen gennemtvinge en anden rækkefølge, hvis dette er nødvendigt for at opretholde en forsvarlig drift.) Note 6.
Beboerrådet kan beslutte at der skal gennemføres rimelige moderniseringsarbejde, kollektive anlæg, og ekstraordinærer renovationsarbejder, hvis Beboerrådet samtidig tiltræder den lejeforhøjelse, der er nødvendig til gennemførelsen, skal bestyrelsen søge beslutningen gennemført. Note 7. (Ellers skal de til normal forhandling i bestyrelsen.) Ovennævnte beslutninger skal dog godkendes af et beboermøde inden bestyrelsen skal søge dem gennemført.
Beboerrådet skal forelægge kollegiets årsregnskab for et beboermøde til godkendelse.

Beboerrådet på Grønjordskollegiet, har efter bemyndigelse fra bestyrelsen og efter nøje fastlagte retningslinjer, den særlige ret til årligt at bevilge 100.000 kr. til formål de finder kommer beboerne til gavn. Udover de 100.000 kr. har Beboerrådet ingen penge til deres rådighed, alle andre udgifter skal afholdes i samarbejde med bestyrelsen og den daglige ledelse.
Beboerrådsarbejde er ulønnet.

Beboermødet.

 Det er beboermødet, der vælger medlemmerne af Beboerrådet samt hvem, der skal være beboerrepræsentanter i bestyrelsen. Beboermødet (Note 8) skal som ovenfor nævnt have drifsbudgettet forelagt, samt godkende årsregnskabet. Desuden skal rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg og ekstraordinære renovationsarbejder godkendes af beboermødet inden det kan forelægges bestyrelsen.
Ændringer i Grønjordskollegiets husorden skal godkendes på et beboermøde. Note 9.

Div. udvalg.

Diverse udvalg og grupper, som f.eks. K-udvalg, Net-grupppen, Køkken udvalget, Bygge udvalget, Indretnings udvalget, hjemmesidegruppen, har reelt set ingen kompetence andet end at komme med forslag, der er underlagt beslutningskompetencen i de organer, der har oprettet dem. De kan ikke afholde adnre udgifter ned dem inspektøren godkender indenfor det almindelige driftbudget. De kan således ikke af Beboerrådet eller et beboermøde tillægges bevillingskompetence, da de to institutioner ikke selv har denne kompetence.

Kollegianerforeningen.

 KF hører egentlig ikke hjemme i denne beskrivelse, da foreningen ikke er en organisation under Grønjordskollegiet. Kollegianerforeningen er en selvstændig forening, hvis tilhørsforhold til Grønjordskollegiet er, at det er et krav for at blive medlem i Kollegianerforeningen, at man bor på Grønjordskollegiet. Da Kollegianerforeningen driver en lang række aktiviteter og tilbud på kollegiet er de naturligvis en partner der bliver samarbejdet med i stor udstrækning.

Noter:

Note 1: Grønjordskollegiet er underlagt reglerne i § 67, stk 5 og § 75 i lov om boligbyggeri. Desuden er Grønjordskollegiet opbygget efter reglerne i Bygge- og Boligstyrelsens bekendgørelse nr. 666 af 27/9 1991.

Note 2: Dette følger af § 3, stk. 1, i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 666 af 27/9 1991 samt det almindelige ledelsesansvar.

Note 3: Jf. kapitel 3, i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 666 af 27/9 1991 samt forretningsordnen for beboermøder på Grønjordskollegiet.

Note 4: Jf. § 8 stk. 1, Bygge- og Boligstyrelsens bekendgørelse nr. 666 af 27/9 1991.

Note 5: For nærmere se, §§8-10 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 666 af 27/9 1991.

Note 6: Jf. § 10 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 666 af 27/9 1991.

Note 7: Jf. § 9, stk. 1-4 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 666 af 27/9 1991.

Note 8: Skal afholdes mindst 2 gange årligt, jf. kapitel 3 i Bygge- og Bolligstyrelsens bekendgørelse nr. 666 af 27/9 1991.

Note 9: Jf. § 8, stk.2. i Bygge- og Boligstyrelsens bekendgørelse nr. 666 af 27/9 1991.