Monday, 26 October 2015 23:11

Arrangementer

Written by

Kollegianerforeningen (KF) står som bekendt for meget af det sjove på kollegiet - herunder fester, sportsarrangementer og festivaler.

2018 KF aktiviteter

2018 KF activities

Næste arrangement? Se Facebook!

Årlige:

Til foråret

- Gangturnering

- Midsommerfest

- Oktoberfest

Monday, 26 October 2015 23:11

Hattenbar

Written by

Hatten bar er kollegianernes samlingssted. Her kan man drikke billige øl og tæske sit køkken i bordfodbold. Den anden torsdag i måneden er der Stand Up, information om disse bliver hængt op på opslagstavlerne på gangene, men man kan med fordel holde sig opdateret på Hattens facebookside, der jævnligt bliver opdateret med de nyeste arrangementer. På Hatten prøver vi gerne nye ting af og er åbne for forslag til nye arrangementer eller fester, så hvis du vil have din idé ført ud i livet så skriv til os på: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Arrangementer annonceres også på Facebook

Åbningstider:

Torsdag: 21.00 - 02.00
Fredag: 22.00 - 04.00
Lørdag: 22.00 - 04.00

Ved særlige arangementer kan åbningstiderne variere.

Hatten søger bartendere og DJ’s – er du interesseret i at blive en del af den hyggelige stab så skriv til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Monday, 26 October 2015 23:10

Klagemuligheder

Written by

Utilfreds?

Klager til Beboerrådet

Beboerrådet tager sig af klager angående overtrædelser af reglementer f.eks. husordenen, administrationens afgørelser og vedligeholdelsen af selve kollegiet. I tilfælde af en klage, som Beboerrådet vurderer skal medføre opsigelse af en beboers lejemål, bliver klagen givet videre til klageudvalget.

Klager skal være skriftlige og forsynet med navn, værelsesnummer og telefon nr. Klager stiles til Beboerrådet og lægges i Beboerrådets postkasse på posthuset. Indberetninger via e-mail behandles også. Ønsker om anonymitet respekteres - dog skal Beboerrådet kende klagerens identitet. Klager blive behandlet så hurtigt som muligt og med behørig diskretion.

Klager til Netværksklageudvalget

Netværksklageudvalget tager sig af indberetninger om brud på reglerne for brug af kollegiets computernetværk. Indberetninger skal være skriftlige og lægges i Netværksadministratorens postkasse på posthuset. Indberetninger via e-mail behandles ikke. Ønsker om anonymitet respekteres - dog skal Netværksklageudvalget kende klagerens identitet. Klager bliver behandlet så hurtigt som muligt og med behørig diskretion.

Klager til Kollegianerforeningen (KF)

Kollegianerforeningen tager sig af klager vedrørende driften og vedligeholdelsen af Kollegianerforeningens fællesfaciliteter og klager vedrørende beboeres/gæsters opførsel på Hatten. Klager til Kollegianerforeningen skal være skriftlige og lægges i foreningens postkasse på posthuset. Kollegianerforeningen skal kende klagerens identitet (navn og værelsesnummer). Klager bliver behandlet så hurtigt som muligt og med behørig diskretion.

Er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig med en klage, kan du spørge på administrationskontoret eller kontakte Beboerrådet.

Monday, 26 October 2015 23:10

Hvem gør hvad?

Written by

Grønjordskollegiet er en selvejende institution opført og drevet med offentlig støtte. Note 1.

Bestyrelsen.

Grønjordskollegiets bestyrelse består af 6 medlemmer, der alle er godkendt af Københavns kommune. 2 medlemmer kommer fra uddannelsesinstitutionerne i København. 2 er medlemmer af Borgerrepræsentationen i Københavns kommune. De sidste to medlemmer vælges på et beboermøde blandt de menige medlemmer af Beboerrådet. Det har på kollegiet været almindeligt, at det er en beboer, der er formand for bestyrelsen. Dette er for at sikre beboerne den størst mulige indflydelse på kollegiet. I tilfælde af stemmelighed tæller bestyrelsesformandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Grønjordskollegiet og det er i sidste ende ende bestyrelsen, der kan træffe afgørelsen i næsten alle sager vedrørende kollegiet.

Der er på Grønjordskollegiet tradition for at beboerne i bestyrelsen får gennemført deres ønsker, hvis det er inden for rimelighedens grænser.

Bestyrelsens medlemmer er ulønnede, men Grønjordskollegiet afholder rimelige udgifter i forbindelse med bestyrelsens arbejde. (Der er tradition nfor at bestyrelsen modtager en middag i forbindelse med bestyrelsesmøder, samt at eventuelle udgifter til drikke varer på H-18 efter et bestyrelsesmøde.)

Administrationen.

 Til at varetage den daglige drift af Grønjordskollegiet har man ansat en række medarbejdere. Disse er ansat af bestyrelsen og IKKE af Beboerrådet. Inspektøren er den daglige leder på Grønjordskollegiet og direkte overordnet for de øvrige ansatte på kollegiet. Inspektøren er ansat af bestyrelsen og alene ansvarlig overfor bestyrelsen. Skulle der være klager over den daglige drift af kollegiet, skal disse stiles til bestyrelsen for Grønjordskollegiet. Note 2.

Net- og systemadministratorne er ansat af kollegiet og kan ikke indføre vedtægter der kan håndhæves overfor beboerne uden disse er vedtaget på et beboermåde. Dette er begrundet i at sådanne regler for netværks drift, må sidestilles med (eller anses for værende en del af) husordenen.

Beboerrådet.

Beboerrådets medlemmer vælges blandt Grønjordskollegiets beboere. Beboerrådet består fortiden af en formand, samt 4 menige medlemmer. Note 3.
Beboerrådet skal overvåge ejendommens vedligeholdelsestilstand og pasning, samt påse at der er god orden på kollegiet. Note 4. Dette betyder ganske simpelt, at det er Beboerrådet, der er nærmest til at fortælle administrationen, hvis der er noget, der trænger til at blive vedligeholdt. Beboerrådet kan IKKE tvinge administrationen til at udføre de nødvendige arbejder, det kan alene bestyrelsen. At Beboerrådet påser overholdelse af god rod og orden på kollegiet betyder, at klager over overtrædelser af husordnen på Grønjordskollgiet skal sendes til Beboerrådet, der vil afgøre den i overensstemmelse med husordenen. Det er også til Beboerrådet der laver ændringerne til husordnen. Dog skal disse godkendes på et beboermøde.

Beboerrådet har en række andre tekniske rettigheder i forbindelse med vedligeholdelsen af kollegiet samt fordeling af el, vand og varmeregningerne på kollegiet, men disse vil vi ikke komme nærmere ind på her. Note 5.
Beboerrådet skal have kollegiets driftbudget forelagt til gennemsyn, men ikke godkendelse. Beboerrådet kan efter driftbudget er forelagt for beboermådet og inden det fremsendes til kommunen beslutte hvilken rækkefølge eventuelle vedligeholdelses eller fornyelses opgaver skal udføre i. (Dog kan kommunen gennemtvinge en anden rækkefølge, hvis dette er nødvendigt for at opretholde en forsvarlig drift.) Note 6.
Beboerrådet kan beslutte at der skal gennemføres rimelige moderniseringsarbejde, kollektive anlæg, og ekstraordinærer renovationsarbejder, hvis Beboerrådet samtidig tiltræder den lejeforhøjelse, der er nødvendig til gennemførelsen, skal bestyrelsen søge beslutningen gennemført. Note 7. (Ellers skal de til normal forhandling i bestyrelsen.) Ovennævnte beslutninger skal dog godkendes af et beboermøde inden bestyrelsen skal søge dem gennemført.
Beboerrådet skal forelægge kollegiets årsregnskab for et beboermøde til godkendelse.

Beboerrådet på Grønjordskollegiet, har efter bemyndigelse fra bestyrelsen og efter nøje fastlagte retningslinjer, den særlige ret til årligt at bevilge 100.000 kr. til formål de finder kommer beboerne til gavn. Udover de 100.000 kr. har Beboerrådet ingen penge til deres rådighed, alle andre udgifter skal afholdes i samarbejde med bestyrelsen og den daglige ledelse.
Beboerrådsarbejde er ulønnet.

Beboermødet.

 Det er beboermødet, der vælger medlemmerne af Beboerrådet samt hvem, der skal være beboerrepræsentanter i bestyrelsen. Beboermødet (Note 8) skal som ovenfor nævnt have drifsbudgettet forelagt, samt godkende årsregnskabet. Desuden skal rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg og ekstraordinære renovationsarbejder godkendes af beboermødet inden det kan forelægges bestyrelsen.
Ændringer i Grønjordskollegiets husorden skal godkendes på et beboermøde. Note 9.

Div. udvalg.

Diverse udvalg og grupper, som f.eks. K-udvalg, Net-grupppen, Køkken udvalget, Bygge udvalget, Indretnings udvalget, hjemmesidegruppen, har reelt set ingen kompetence andet end at komme med forslag, der er underlagt beslutningskompetencen i de organer, der har oprettet dem. De kan ikke afholde adnre udgifter ned dem inspektøren godkender indenfor det almindelige driftbudget. De kan således ikke af Beboerrådet eller et beboermøde tillægges bevillingskompetence, da de to institutioner ikke selv har denne kompetence.

Kollegianerforeningen.

 KF hører egentlig ikke hjemme i denne beskrivelse, da foreningen ikke er en organisation under Grønjordskollegiet. Kollegianerforeningen er en selvstændig forening, hvis tilhørsforhold til Grønjordskollegiet er, at det er et krav for at blive medlem i Kollegianerforeningen, at man bor på Grønjordskollegiet. Da Kollegianerforeningen driver en lang række aktiviteter og tilbud på kollegiet er de naturligvis en partner der bliver samarbejdet med i stor udstrækning.

Noter:

Note 1: Grønjordskollegiet er underlagt reglerne i § 67, stk 5 og § 75 i lov om boligbyggeri. Desuden er Grønjordskollegiet opbygget efter reglerne i Bygge- og Boligstyrelsens bekendgørelse nr. 666 af 27/9 1991.

Note 2: Dette følger af § 3, stk. 1, i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 666 af 27/9 1991 samt det almindelige ledelsesansvar.

Note 3: Jf. kapitel 3, i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 666 af 27/9 1991 samt forretningsordnen for beboermøder på Grønjordskollegiet.

Note 4: Jf. § 8 stk. 1, Bygge- og Boligstyrelsens bekendgørelse nr. 666 af 27/9 1991.

Note 5: For nærmere se, §§8-10 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 666 af 27/9 1991.

Note 6: Jf. § 10 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 666 af 27/9 1991.

Note 7: Jf. § 9, stk. 1-4 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 666 af 27/9 1991.

Note 8: Skal afholdes mindst 2 gange årligt, jf. kapitel 3 i Bygge- og Bolligstyrelsens bekendgørelse nr. 666 af 27/9 1991.

Note 9: Jf. § 8, stk.2. i Bygge- og Boligstyrelsens bekendgørelse nr. 666 af 27/9 1991.

Monday, 26 October 2015 23:09

Bestyrelsen

Written by

Hvad er Bestyrelsen?
Bestyrelsen er kollegiets øverste myndighed og træffer den endelige afgørelse i større beslutninger om kollegiet. Organisatorisk består Bestyrelsen af:

2 medlemmer udpeget fra uddannelsesinstitutioner
2 medlemmer udpeget fra Politiske partier
2 medlemmer fra Kollegiets Beboerråd, dvs. 2 kollegianere.


Bestyrelsen mødes to gange årligt sammen med Inspektøren, Forretningsføreren, Tillidsmanden for de ansatte og evt. andre med tilknytning til kollegiet. Her godkendes budget samt regnskab for kollegiet.


Forretningsføreren: gretela @ ofir.dk

Monday, 26 October 2015 23:09

Ansigter

Written by
noprofileimageyet noprofileimageyet Steen

Administrationsmedarbejder

Kirsten

Administrationsmedarbejder

Jette

Inspektør
Steen Ryborg
Monday, 26 October 2015 23:07

Varmeråd

Written by

Når vinteren nærmer sig...

...betyder det at kollegieværelserne kan blive rigtig kolde og at radiatorerne bliver skruet op på max. Begge situationer vil vi i beboerrådet gerne undgå. 
Så her er nogle gode råd til hvordan værelset kan forblive varmt og hvordan vi samtidig kan spare miljøet og kollegiets penge:

1. Luk døren ud til mellemgangen og badeværelset når du er hjemme. Det vil tage meget af den træk der går gennem værelset fra vinduet og ud til døren.

2. Skal du lufte ud, så sluk radiatoren i mellemtiden!

3. Er der træk fra dine vinduer, kan du kontakte de blå mænd og få repareret dit vindue.

4. Trækker det meget ind af din dør, kan du nemt sætte en tætningsliste op under døren, kan købes billigt i byggemarkeder. 
5. På rigtig kolde dage kan det hjælpe at trække gardinerne for, det tager det værste træk fra vinduerne.

6. Når du forlader værelset i længere tid, så skru ned eller sluk for radiatoren. Lad eventuelt vinduet stå åbent til du kommer tilbage, for at forbedre dit indeklima.

7. Bliver der meget varmt på værelset, så skru hellere ned for radiatoren end tag mindre tøj på.

Du bør herudover holde vindues ventilen åben for et optimalt indeklima.

Monday, 26 October 2015 23:07

Flytning

Written by

Se under-menu'erne for mere information.

Monday, 26 October 2015 23:05

Affald

Written by

Hvor skal du gøre af hvilket affald? Find svaret her.

Køkkenaffald

 

For at undgå at skraldeskakterne stopper til, er det vigtigt at overholde disse få simple regler:

  • Alle køkkener får gratis udleveret skraldeposer, og det er kun tilladt at anvende disse skraldeposer.
  • Der må ikke smides løst affald i skakten, det skal altid være kommet i en skraldepose.
  • Undgå at smide pizza- og papæsker i skakten.
  • Glas og aviser skal sorteres og smides ud i deres egne beholdere.

GLAS

Kollegiet har to glascontainere. Smid glas i dem, både af hensyn til affaldsskakterne og af hensyn til miljøet!

Aviser

Kollegiet har flere steder, hvor du kan smide dine aviser ud. Tænk på miljøet, de kan genbruges!

Storskrald

Kollegiet har to containere til storskrald, brug dem hvis du skal af med noget.. ja, stort!

Genbrug

Tøj og sko til genbrug kan afleveres ved nærmeste indsamlingscontainere:

Elektronik- og miljøaffald

Kolleget har et skur bag blok 2, hvor elektronisk affald samt miljøfarligt affald skal stilles.

Batterier

Du kan aflevere dine brugte batterier i fælleshuset ved postkasserne

Monday, 26 October 2015 23:04

Nødsituationer

Written by

Måske har vi løsningen på dit problem?

Page 7 of 9