3. MÅNEDERS VARSLING: UDSKIFTNING AF VINDUER OG FACADE PÅ BLOK 2

Kære beboer, nu begynder den store renovering af vinduer og facader. Fra d. 29. september til d. 26. november skal din blok renoveres. Vi skal derfor orientere dig om, at håndværkerne skal have adgang til dit værelse i en hverdag for at udføre renoveringen, samt at der i perioden må forventes byggestøj samt noget støv. Der vil fra uge 26/2021 blive udført en mock-up på to køkkenvinduer i stueetagen af blok 1.

HVAD SKAL RENOVERES, OG HVAD BETYDER DET FOR DIG?

Indvendigt: Alle værelser skal have skiftet vinduer, vindueskarme og lysninger omkring vinduet. Det betyder, at håndværkerne en hverdag skal have adgang til at arbejde inde på dit værelse i tidsrummet kl. 7-16. Da arbejdet vil støje en del, anbefaler vi, at du ikke opholder dig på værelset, mens håndværkerne arbejder. Det vil være muligt at være på værelset imens, men du skal altså være forberedt på en del støj og håndværkere, der arbejder. Når renoveringen i din lejlighed er færdig, vil håndværkerne støvsuge arbejdsområdet for byggestøv. Ca. 1,5 m fra vinduet vil der blive spærret af med en midlertidig skærmvæg. Området skal inden opstart ryddes af beboeren.

Du modtager mere information om de præcise renoveringsdatoer for netop din lejlighed senest 14. dage før håndværkerne skal ind hos dig. Udvendigt: Facaden skal efterisoleres og renoveres. Arbejdet foregår primært udvendigt på bygningen, men der må forventes en del støj fra boremaskiner i de uger, hvor arbejdet udføres tæt på dit vindue. Vi beklager den ulejlighed og besvær, renoveringen evt. betyder for dig. Både håndværkere og vi gør alt, hvad vi kan for, at arbejdet vil genere mindst muligt og blive gennemført så hurtigt som muligt.

VÆR HJEMME ELLER AFLEVER EN NØGLE, SÅ HÅNDVÆRKERNE SELV KAN GÅ IND

For at arbejdet kan blive udført i den planlagte rækkefølge, er det meget vigtigt, at håndværkerne får adgang til din lejlighed. 
Det betyder, at du enten skal være hjemme i tidsrummet eller aflevere en nøgle og give administrationen besked om, at håndværkerne selv må lukke sig ind. Mere information herom følger i næste varsling.

Hvis håndværkerne ikke kan komme ind i din bolig, kan det være nødvendigt at skaffe sig adgang med låsesmed/hovednøgle. En eventuel udgift skal dækkes af beboeren selv. I henhold til Lov om leje af almene boliger § 32 og 33 har kollegiet (og de håndværkere der hyres til at udføre arbejdet) ret til at komme ind i boligen og foretage bygge- og reparationsarbejde.

INDBOFORSIKRING

Såfremt håndværkerne forvolder skade i dit hjem i forbindelse med arbejdet, er det deres forsikring, som dækker. Men er der skader, der ikke direkte er en del af renoveringsarbejdet, er det dit eget forsikringsselskab, der skal vurdere, om der er dækning for skaderne. Vi anbefaler derfor, at du tjekker, om din forsikring er i orden, inden arbejdet går i gang.

BÆREDYGTIG FREMTID PÅ KOLLEGIET

Renoveringen af vinduer og facade er en stor forbedring for både kollegiets beboere og bygningerne. Vi kan glæde os til et meget bedre indeklima og et lysere og tidssvarende udtryk på både værelserne, fællesarealer og på bygningerne udefra. Indenfor de næste par år skal vi også have renoveret faldstammer og dermed fremtidssikre bygningerne yderligere.

Tilsammen vil forbedringerne gøre kollegiet mere bæredygtigt ift. miljø, beboernes trivsel og økonomi. Facade- og vinduesrenoveringen forventes at være afsluttet til marts 2022.

Læs mere på www.gjk.dk/baeredygtig-fremtid-paa-groenjordskollegiet/

 

Med venlig hilsen,

Administrationen på Grønjordskollegiet

3 MONTHS NOTICE: REPLACEMENT OF WINDOWS AND FACADE ON BLOCK 2

Dear resident, now begins the major renovation of windows and facades. From September 29 to November 26, your block will be renovated. We must therefore inform you that the workers must have access to your room on a weekday to carry out the renovation, and that during the period construction noise and some dust is to be expected. From week 26/2021, a mock-up will be carried out on two kitchen windows on the ground floor of block 1.

WHAT SHOULD BE RENOVATED, AND WHAT DOES IT MEAN FOR YOU?

Interior: All rooms must have replaced windows, window sills and clearings around the window. This means that the craftsmen must have access to work inside your room on weekdays during the period at 7-16. As the work will be quite noisy, we recommend that you do not stay in the room while the craftsmen are working. It will be possible to be in the room in the meantime, but you must be prepared for a lot of noise and craftsmen working. When the renovation of your apartment is complete, the craftsmen will vacuum the work area for building dust. Approx. 1.5 m from the window, a temporary screen wall will be blocked off. The area must be cleared by the resident before start-up.

You will receive more information about the exact renovation dates for your particular apartment no later than 14 days before the craftsmen visit you. Exterior: The facade must be re-insulated and renovated. The work takes place primarily on the outside of the building, but a lot of noise from drilling machines can be expected during the weeks when the work is carried out close to your window. We apologize for the inconvenience and inconvenience, the renovation may. means to you. Both craftsmen and we do everything we can to ensure that the work is as unobtrusive as possible and is completed as quickly as possible.

BE HOME OR LEAVE A KEY SO THE CRAFTSMEN CAN ENTER

In order for the work to be carried out in the planned order, it is very important that the craftsmen have access to your apartment. This means that you either have to be at home during the period or hand in a key and inform the administration that the craftsmen are allowed lock themselves in. More information about this will follow in the next notice.

If the craftsmen cannot enter your home, it may be necessary to obtain access with a locksmith / master key. Any expenses must be covered by the resident himself. Pursuant to Sections 32 and 33 of the Rent of Public Housing Act, the dormitory (and the craftsmen hired to carry out the work) have the right to enter the dwelling and carry out construction and repair work.

INSURANCE

If the craftsmen cause damage to your home in connection with the work, it is their insurance that covers. However, if there is damage that is not directly part of the renovation work, it is your own insurance company that must assess whether there is coverage for the damage. We therefore recommend that you check whether your insurance is in order before the work starts.

SUSTAINABLE FUTURE AT THE COLLEGE

The renovation of windows and facade is a great improvement for both the dormitory residents and the buildings. We can look forward to a much better indoor climate and a brighter and more contemporary look in both the rooms, common areas and the buildings from the outside. Within the next few years, we must also have renovated fall trunks and thus further secure the buildings for the future.

Together, the improvements will make the dormitory more sustainable in terms of environment, residents’ well-being and finances. The facade and window renovation is expected to be completed by March 2022.

Read more at www.gjk.dk/baeredygtig-fremtid-paa-groenjordskollegiet/

 

Yours sincerely,

The administration at Grønjordskollegiet